آموزش حصیر بافی

آموزش حصیر بافی
 19 آذر 1396

مجتمع بهزیستی وحدت در جهت کسب مهارت توانخواهان اقدام به برگزاری کلاسهای حصیر بافی نموده است.


در این کلاسها توانخواهان با توجه به ضریب هوشی مشغول به فعالیت میشوند و زیر نظر مربیان خود مهارت حصیر بافی را می آموزند.


گالری تصاویر