واحد توانبخشی

واحد توانبخشی
 19 آذر 1396

سرود ملّی مددکاری
سِپاس و سِتایِش به یَزدانِ پاک ، که پاک آفرید آدَمی را زِ خاک
خدایم به توفیق خود یار کرد به افتادِگانَم مَدَدکار کرد
نُخست عَهد کردم زِ پیمان خویش نگردم ، بگردم چو از جانِ خویش
سِپُردَند راز دلی چون به مَن ، بِمانَد به دل تا به جان و به تن
چو دیدم یک افتاده ای بی تمیز نَگیرَم دو دَستش ، بِگویَم که خیز
بگَشتم زِ ایمان وَز شور خویش ، سِزاوارِ تَمکین مَنشور خویش


سلام بر آنها که راه پیامبران و امامان خود را در عبور از دلها دیدند و با دستان مهربان و پر عاطفه خود بخشندگی پیشه کردند تا محبت دلها را بیشتر کنند و بر طراوت روزگار بیفزایند

واحد توانبخشی شامل پرونده های معلولین اعم از معلولین ذهنی و جسمی می باشد که در واحد مربوطه خدمات مختلفی ارائه می گردد. پرونده های واحد توانبخشی از سوی سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی شهرستان تهران بر حسب موقعیت مکانی در حوزه شرق تهران به موسسه ارجاع داده می شود.