واحد حمایتی

سلام بر آنها که راه پیامبران و امامان خود را در عبور از دلها دیدند و با دستان مهربان و پر عاطفه خود بخشندگی پیشه کردند تا محبت دلها را بیشتر کنند و بر طراوت روزگار بیفزایند .

 آذر 19، 1396