آموزش معرق

معرق به معنای وصله ، تکه تکه و رگه رگه می باشد و اصولاَ به هر چیز رگه دار معرق گویند.

ولی مفهوم معرق چوب ایجاد نقشهایی است که از دوربری و تلفیق چوبهای رنگی و مصالح دیگر مثل فیبر، خاتم، فلز، صدف روی زمینه چوب یا رنگ پلی استر می باشد.
هنر معرق کاری در قرن ششم هجری در دوره سلجوقی متداول شد و در قرن هشتم هجری در دوره صفویه به اوج شکوفایی خود رسید.
معرق چوب هنری است که هم به صورت تزیینی( تابلویی) و هم به صورت کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد.

 آذر 18، 1396