واحد درمانی و پزشکی

مجتمع بهزیستی وحدت جهت توانمندسازی توانخواهان دارای بخشهای ذیل می باشد .
1- گفتار درمانی
2-کاردرمانی
3- مشاوره

 آذر 19، 1396