جراحی چشم توانخواه عزیزمان به همت خیر محترم

جراحی چشم توانخواه عزیز که در معرض نابینا شدن بودند توسط خیر محترم مجتمع بهزیستی وحدت .

 آبان 29، 1397