آموزش حصیر بافی

مجتمع بهزیستی وحدت در جهت کسب مهارت توانخواهان اقدام به برگزاری کلاسهای حصیر بافی نموده است.

 آذر 19، 1396