ذبح گوسفند قربانی و عقیقه

عقیقه کردن برای حفظ فرزند از بلاها از مستحبات مؤکّد است و کسانی که قدرت مالی دارند مستحب است روز هفتم تولد نوزاد خود عقیقه کنند و اگر روز هفتم تأخیر افتاد ساقط نمی شود ، بلکه هر وقت فراهم شد میتوانند عقیقه کنند و اگر برای فرزند عقیقه نکردند مستحب است خودش هر زمانی قدرت پیدا کرد تا آخر عمر آن را انجام دهد . در ضمن پرداخت صدقه به فقرا به جای عقیقه کفایت نمی کند .

 آذر 13، 1396