آموزش خیاطی

هنر ظریف خیاطی از دیرباز در ایران به عنوان یک هنر اصیل همیشه مورد توجه بوده است.
تنوع طرحها و رنگها و مدلها در مناطق ایران  نیز گویای این مطلب است فراگیری این فن نه تنها گامی ملی در جهت خودکفایی است بلکه هنری است که زندگی فردی را هم آراسته می نماید.

 آذر 19، 1396