برگزاری کلاسهای زبان در مجتمع بهزیستی وحدت

کلاسهای زبان در مجتمع بهزیستی وحدت جهت توانخواهان و کودکان خانواده های بی بضاعت ،تحت نظر سرکار خانم زندی خیر محترم و همیشه همراه موسسه هر پنجشنبه برگزار می شود.

 آبان 12، 1397