نحوه تحویل قلک و جمع آوری نذورات

مراجعه حضوری به موسسه و تحویل نذورات به واحد مشارکتها

تماس تلفنی با واحد مشارکتهای موسسه و مراجعه پرسنل به درب منزل یا محل کار خیر طی هماهنگی و وقت قبلی تعیین شده از سوی خیر , خواهشمند است در صورت مراجعه پرسنل در صورت ارائه کارت شناسایی نذورات به پرسنل تحویل داده شود.

 آذر 13، 1396