واحد توانبخشی

سرود ملّی مددکاری
سِپاس و سِتایِش به یَزدانِ پاک ، که پاک آفرید آدَمی را زِ خاک
خدایم به توفیق خود یار کرد به افتادِگانَم مَدَدکار کرد
نُخست عَهد کردم زِ پیمان خویش نگردم ، بگردم چو از جانِ خویش
سِپُردَند راز دلی چون به مَن ، بِمانَد به دل تا به جان و به تن
چو دیدم یک افتاده ای بی تمیز نَگیرَم دو دَستش ، بِگویَم که خیز
بگَشتم زِ ایمان وَز شور خویش ، سِزاوارِ تَمکین مَنشور خویش

 آذر 19، 1396