ملاقات حامیان با فرزندان

دستانی که کمک میکنند پاکتر از دستانی هستند که رو به آسمان دعا میکنند.
خیرین محترمی که خواهان حمایت از فرزندان نیازمند هستند و این عزیزان را زیر پوشش خود میگیرند با صلاحدید موسسه و تعیین وقت قبلی میتوانند با فرزند خود ملاقات داشته باشند.

 آذر 20، 1396