دستیابی و افتخارات

 

 

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت تقدیر نامه های بسیاری طی سالیان کاری خود دریافت نموده ، نمونه ای از این تقدیر نامه ها در اینجا قرارداده شده است .