آخرین رویدادهای موسسه
بازدید مدیران محترم بهزیستی از مجتمع بهزیستی وحدت بازدید مدیران محترم بهزیستی از مجتمع بهزیستی وحدت
بازدید کارشناسان شهرداری منطقه 4 بازدید کارشناسان شهرداری منطقه 4
اهدا تجهیزات پزشکی به بیمارستان شریعتی اهدا تجهیزات پزشکی به بیمارستان شریعتی
حضور هنرمندان در مجتمع حضور هنرمندان در مجتمع

نام بانک/شماره حسابها

  • شماره کارت بانک ملت شماره کارت بانک ملت 6104337878798964
  • شماره کارت بانک تجارت شماره کارت بانک تجارت 5859837000023354
  • شماره حساب پس انداز بانک تجارت شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062
  • شماره حساب جاری بانک تجارت شماره حساب جاری بانک تجارت 0115027948
  • شماره حساب جاری بانک ملی شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006
  • شماره حساب پس انداز ملت شماره حساب پس انداز ملت 3326104963
  • شماره حساب جاری بانک ملت شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380
  • شماره حساب ارزی بانک پارسیان شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009
  • شماره شبا بانک تجارت شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948